Liigu otse sisu juurde

Tartu linnas toimuvate rahvusvaheliste projektide taotlusvoor

TARTU 2024 TAOTLUSVOOR RAHVUSVAHELISTELE PROJEKTIDELE TARTU LINNAS 2023–2024Taotlusvoor on avatud ehk taotlusi saab esitada 1.1.–3.4.2022.Taotlusvooru eesmärk on toetada rahvusvaheliste, Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 “Ellujäämise kunstide” kontseptsiooni tõlgendavate kultuuriprojektide elluviimist aastatel 2023-2024.

Light show.
09. jaan. Kalle Paas

KKK

Taotlusvoorus toetatakse kultuuriprojekte kokku kuni  1 000 000 euroga kahes kategoorias:

 1. kaasrahastus kuni 50 000 eurot

 2. kaasrahastus kuni 200 000 eurot

Kategooria valiku teeb taotleja vastavalt oma projekti kogueelarvele. Mõlemas kategoorias on Tartu 2024 poolse kaasrahastuse maht maksimaalselt kuni 70% projekti kogumaksumusest.

Taotlusvoorust on oodatud osa võtma projektid, mille keskmes on publikule suunatud sündmus(ed), mida võib toetada uute kunstiteoste loomine. Taotlusvoorust ei rahastata infrastruktuuri arenduskulusid (püsivaid ehitisi või nende korrastamist), asutuste püsikulusid (kommunaalkulud vms), perioodilise meedia ilmumist.

Taotluses esitatav projekt peab sobituma Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 väärtustega ehk esindama ja edasi andma loovkontseptsiooni Ellujäämise Kunstid väärtuseid ja suundi, mis on:

 • loodushoidlikum linna- ja maakultuur
 • haritus ja leidlikkus
 • liikumine ja vaimne tervis
 • põlvkondade koosloome
 • paikkondlike omapärade esiletoomine
 • kriitiline ärksameelsus
 • valdkondade ülene, regionaalne ja rahvusvaheline koostöö

Projekt ei pea katma kõiki väärtuseid, aga sealjuures ei tohi olla väärtustega põhimõttelises vastuolus.

Taotluses tuleb kirjeldada:

 • projekti kontseptsiooni ja väärtuspakkumist;
 • projekti minimaalset ja maksimaalset tegevuskava koos kummagi kava elluviimise eelarvega;
 • projekti teostamise peamiseid võtmeisikud (projektijuht, kunstiline juht, kommunikatsiooni- või turundusjuht jt);
 • projekti oodatavat publikut ning nende osaluse saavutamiseks kavandatavaid kommunikatsiooni- ja turundustegevusi;
 • kuidas on kavas tagada ja suurendada sündmuse ligipääsetavust publikule;
 • projekti elluviimisega seotud riske ja kava nende maandamiseks;

Taotluses esitatu peab vastama järgmistele tingimustele:

 • projekt teostub Tartu linnas aastatel 2023-2024 nii, et projekti põhisündmus või põhisündmused toimuvad 2024. aastal ja 2023. aastal võib vajadusel korraldada põhisündmust ettevalmistavaid sündmusi;
 • uue sündmuse elluviimiseks või juba tegutseva sündmuse edasiarenduseks esitatav projekt peab tõlgendama Tartu 2024 Ellujäämise Kunstide kontseptsiooni;
 • projekti taga seisab algataja ja elluviijana juriidiline isik;

 

Taotluses esitatav projekt peab sobituma Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi kriteeriumitega, milleks on:

 • Valdkonnaülesus ehk sisuline koostöö kultuurisündmuse idee välja töötamiseks ja teostamiseks partnerite vahel erinevatest valdkondadest.

 • Rahvusvahelisus ehk sisuline koostöö kultuurisündmuse idee välja töötamiseks ja teostamiseks partnerite vahel teistest riikidest.

 • Põlvkondade ülesus ehk eri põlvkondade esindajate koosloome sündmuse käigus.

 • Keskkonnateadlikkus – sündmuse ettevalmistamisel ja elluviimisel rakendatakse keskkonnasõbralikke kultuurikorralduse praktikaid. SA Tartu 2024 toetab projekti teostajat vastavate infomaterjalide ja oskusteabega nagu Tartu 2024 keskkonnastrateegia ja juhend. NB! Keskkonnasõbralike kultuurikorralduse praktikate rakendamist tuleb silmas pidada ka projekti eelarvet koostades.

 • Kaasnev mõju valdkonnas ja linnas. See tähendab, et taotluses on kirjeldatud, millist mõju sündmus piirkonnas kaasa toob ning kuidas haakub projekt Tartu 2024 soovitud pikaajaliste mõjudega. Taotletavad mõjud leiab Tartu 2024 lõppvooru kandidatuuriraamatust lk 7-11;

Kõik esitatud projektid analüüsitakse läbi kõikidest eeltoodud kriteeriumitest lähtuvalt. Vastavust kriteeriumitega arvestatakse hindamisel.

 

Taotlusvooru avanemise eel

 • Taotlusvooru infopäev koos esimese võimalusega täiendavate küsimuste esitamiseks oli Tartus 22. oktoobril 2021. Tartus toimuvast infopäevast tehti ka otseülekanne:
 • Siit leiab 22.10.2021 infopäeva slaidid.

 • Taotlusvooru kohta saab Tartu 2024 meeskonnalt küsimusi küsida ka infotundides mis toimuvad 2021. aasta 3. novembril, 24. novembril ja 15. detsembril ning 2022. aasta 5. jaanuaril ja 26. jaanuaril
  kell 14-15 Zoomi keskkonnas.


Taotlusvooru avanemine ja taotluste läbivaatamine

Taotlusvoor on avatud ehk taotlusi saab esitada 1.1.–3.4.2022.

 • 3. aprill 2022 – Taotlusvooru esitatud projektid jõuavad SA-le Tartu 2024.

 • Aprill 2022 – SA Tartu 2024 vaatab läbi, kas projektid vastavad tehnilistele nõudmistele.

 • Aprill 2022 – SA Tartu 2024 suunab projektid Loomenõukogule tutvumiseks ja hinnangu saamiseks.

 • Mai 2022 – Loomenõukogu annab hindamismaatriksi alusel hinnangu iga projekti kohta.

 • Juuni 2022 – Lõplik hindamine ja valik Euroopa kultuuripealinna programmi, mille teevad SA Tartu 2024 tiim ja Loomenõukogu.

 • Juuni 2022 – Tartu 2024 annab kõigile laekunud projektide esitajatele tagasiside ja kutsub positiivse hinnangu saanud projektid produktsioonilepingu läbirääkimistele.

 • Oktoober 2022 – Produktsioonilepingu läbirääkimiste lõpp, algab lepingute allkirjastamine.

 • Alates 2023. aastast hakatakse projekte ellu viima vastavalt kokku lepitud ajakavale ja projektiplaanile.


Järgmised projektitaotlusvoorud

2023. aasta alguses avaneb täiendav Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta eelne uute projektide taotlusvoor, mis on avatud kõigile, kes soovivad 2024. aastal Tartu linnas ja regioonis läbi viia väiksemamahulisi projekte. Kavandatav maksimaalne kaasrahastus ühe projekti kohta on 5000 eurot.

Lisainfo

 • Taotlusvooru 22.10.2021 infopäeva otseülekanne ja slaidid.
 • Taotlusvooru infotundide toimumisajad leiab ülevalt, alajaotusest “Taotlusvooru eel”
 • Jooksvate küsimustega palume saata e-kirja aadressile [email protected]

Edu tulevaste Euroopa kultuuripealinna sündmuste ja elamuste loomisel!