Liigu otse sisu juurde

Euruupa kultuuripääliin Tarto 2024

Euruupa kultuuripääliin Tarto 2024 om Eesti pääsündmus ni’ Tarto ja Lõuna-Eesti suurõmp ütine ettevõtmine.

Mi tuu õgah vanusõh inemisteni päält 1000 erinäolitsõ sündmusõ. Aasta läbi Tartoh ni Lõuna-Eestih toimuv programm kõnõlõs Ellojäämisõ Kunstõ luku – tuu om tiidmisõ’, mõistmine ni väärtusõ’, mia’ avitasõ’ meil vahtsõl aol parempahe ellä’. Ütitsõ kogukonnana taha mi noid tiidmisi jaka’ ni esi’ tõisilt oppi. Nii luumi kultuurist kantu’ ja pallo parempat vahtsõt päivä.

 

Euruupa kultuuripääliin Tarto 2024 om uma sisu ja programmi poolõst erinäoline. Ütelt puult om sjoo suurõjoonõlinõ kultuuripido, mia’ meelütäs küläliisi Eestist ni välämaalt, a’ tõõsõlt puult and võimalusõ üteh haarda’ veiga hulga inemiisi, õt üteh kuuh alostada pikäaolitsi muutuisi Tartoh ni Lõuna-Eestih.

Euruupa kultuuripääliina Tarto 2024 tsihi’:

  • Luumismõttõst Ellojäämisõ Kunsti’ huugu saanu’ programmiga’ rahva üteh haardminõ;

  • Tarto ni Lõuna-Eesti erinäolisusõ vällä tuuminõ ni kohalikõlõ ku’ välämaalastõlõ;

  • 1000000 külästüse kokko saaminõ 2024.aastaka lõpust.

Ellojäämisõ Kunsti’

Ellojäämisõ Kunsti’ om nuu’ tiidmisõ’, mõistmisõ’, väärtusõ’, mia’ avitasõ’ meil tulõvil päivil höste ellä’. Njoo’ omma’ tiidmisõ’, mõistmisõ’, väärtusõ’, mia’ omma’ mi uma’, midä mi pia kallist ni midä taha Euruupaga jaka’ a’ tuul aol ka esi’ mano oppi.

Nelli kõõ päämist Ellojäämisõ Kunsti, mia’ paistusõ vällä Tarto 2024 programmist omma’ umanäolisus, püsümäjääminõ, ärksämeelelisus ni kuuhluuminõ.

Ellojäämisõ Kunsti’ vai Arts of Survival om Euruupa kultuuripääliina Tarto 2024 kunstilinõ luumismõtõ.

Lõuna-Eestih kõnõldas pääle eesti keele ka võro, seto, mulgi, kodavere ni tarto kiilt ni ka’ kultuuripääliin and uma jao Lõuna-Eesti kiili ni kultuurõ ni rahvidõ ettenõstmisõst ni pakk võimalust ütehkuuh asju arotada.

Kultuuripääliina programmih om uma kotus uma kultuurierisuisi vällä tuumisõst: põliskiili konverentsi’, edimätse Kodavere laulupeo kõrraldaminõ, lõunaeestikiilsitõ rahvatiidüslikõ helüraamatitõ luuminõ. Sanna! sündmusõga tõmbasõ’ võrokõsõ kaema hinde savvusanna kultuuri, mia’ om kant UNESCO vaimlitsõ kultuuriperimus eindüsnimekirjä nii ku sääl om ka seto leelo ni midä ka saa kuulda’ kultuuripääliinah. Mitmõ’ söögikultuuri sündmusõ’ pakva’ umma mekki ni Seto Tandsopido kuts kõiki rahvit üteh tandsma.

Seto’ eläse’ muidogi’ Setomaal, mia’ tämbätsel pääväl jääs katõ riigi ala – ⅔ maast jääs Vinne Föderatsiooni ala ja ⅓ Eesti ala Võro maakonda Setomaa valda. Seto’ esi’ omma’ uma maa jaganu’ nulgõst. Kokk om Setomaal 12 nulka. Pikält om seto kultuur edesi antu’ suulisõlt, läbi jutsitõ ni leelo. Setodõl om uma kiil, lipp, hümn, eepos, raha, Seto kongress ni eski Seto Kuningriik, midä esindäs Setomaa ülembsootska. Seto leelo om päält tuhande aastaka vana ni kant UNESCO vaimlitsõ kultuuriperimus eindüsnimekirjä. Seto paistusõ silmä viil uma rahvarõivitõ poolõst, erilisõlt paistus vällä naisi hõpõehte uma suurõ sõlõga’. Seto keele ni kultuuri alalhoidmisõ iist saisva Seto Kongress, Seto Instituut ni mitmõ’ kultuuri- ni eriala ühingu’.

Euruupa Kultuuripääliina hüäst pand üts neläs jago Eestimaast uma nõu ja jõu kokko.

Kokko 20 Lõuna-Eesti umavaltsust toova’ rahva ette erinäolitsi sündmuisi ni kõnõlõsõ’ umma Ellojäämisõ Kunsti jutust.

Euruupa Kultuuripääliina kõrraldasõ’: Antsla vald, Elva vald, Kambja vald, Kanepi vald, Kastrõ vald, Luunja vald, Nõo vald, Otepää vald, Peipsiääre vald, Põlva vald, Rõugõ vald, Räpinä vald, Setomaa vald, Tarto liin, Tarto vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljandi liin, Võro liin ja Võro vald.

Lõuna-Eesti kaart