Liigu otse sisu juurde

Euroopa kultuuripiälinn Tartu 2024

Euroopa kultuuripiälinn Tartu 2024 one Eesti tippsündmus ning Tartu ja Lõõna-Eesti suurim ühine ettevõtmine.

Tuama egän vanusen inimeseni üle 1000 eriilmelise sündmuse. Terve uassa Tartun ja Lõõna-Eestin vältäv programm pajatab Ellojäämise Kunsside lugu – niid one tiädmised, õskused ja väärtused, mes avitavad meil tulevikun paremini elädä. Üstse kogokonnana suavima näid tiädmisi jagada ning ühekõrraga ka tõesselt juure õppidä. Nõnna luama kultuuriss oituna paremä omse.

Euroopa kultuuripiälinn Tartu 2024 one nii õma õlemiselt ku ka programmilt mitmekülgne. Sii one ühtviisi suursugune kultuuripido, mes kutsub külälisi nii Eestiss ku ka võõramualt ning tõissviisi one sii võimalus kaasata vägä pali inimesi, et ühenkuun panna alus pitkäle muutusele Tartun ja Lõõna-Eestin.

Euroopa kultuuripiälinnä Tartu 2024 eesmärgid:

  • loovmõttess Ellojäämise Kunstid inspireeritud programmi elämuse loomine rahvale;

  • Tartu ja Lõõna-Eesti erilisuse esitlemine nii kõhalikule ku väljamaisele rahvale;

  • 1 000 000 külästuse kogomine 2024. uassa lõpuss.

Ellojäämise Kunssid

Ellojäämise Kunssid one niid tiädmised, õskused, väärtused, mes avitavad meil tulevikun üväss elädä. Niid one tiädmised, õskused, väärtused, mes one meile õmased, midä väärtustama, midä suavimä Euroopaga jagada ja ka juure õppidä.

Neli kõege tästsämät Ellojäämise Kunssi, mes one Tartu 2024 programmin, one õmapärä, jätkusuutlikkus, ergäs miil ja ühenkuun luumine.

Ellojäämise Kunssid ehk Arts of Survival one Euroopa kultuuripiälinnä Tartu 2024 kunssiline mõte

Lõõna-Eestin kõneldässe piäle eesti kirjäkiälele ka võro, seto, mulgi, kodavere ja tartu kiilt ning kultuuripiälinn annab ka õma panuse Lõõna-Eesti kiälte ja kultuuride ja siin eläväte rahvasse esiletuumisess ja tästsätel tiämädel aruteludess.

Kultuuripiälinna programmin one õma kõst erinevätel meie õma kultuuride tähelepanu tõmbavatel sündmussel: nii põliskiälte ku mulgi konverensil, toimuma suab esimäne Kodavere laalupido ning produtseritasse populaartiäduslikke audioloenguid egäsugu lõõnaeesti kiälten. Sanna! sündmusegä tõmmavad võrokesed tähelepanu õma UNESCO vaimse kultuuripärändi esindusnimekirjä kuuluvale suitsusaanakultuurile, samuti suab kultuuripiälinnän kuulda UNESCO vaimse kultuuripärändi nimekirjä kuuluvat seto leelot. Kõhalikke maitseid võimaldavad nautida kultuuripiälinnä programmi kuuluvad erineväd toidukultuurisündmused, Seto Tanssupido kutsub põlisrahvad tansule.

Kodavere kihelkond asub Peipsi järve jäären, kihelkond laiub Emäjõe-Suursooss kuni Õmedu jõeni. Kodavere kihelkonna keskusess one õllud pitkält Kodavere külä, kos asub seijemuani kihelkonna piäkerik. Suur õsa Kodavere kihelkonna maa-alass one Peipsi-jääre vallan, kos eläb umbes 5000 elänikku.

Kodavere kiäle kõnelejäid one jäänud vaid mõnikümmet. Suurelt jaolt one kõnelejätess vanema põlvkonna inimesed, kellele kodavere kiil õli lapsepõlikiäless. Kodavere kiil one idämurdeala tuumikuss, mistõttu one sii Eesti murrakutess kiäleliselt kõege sarnasem murrak vadja kiälegä.

2020. uassate algusess tegeleb Kodavere kiäle edesi ajamisegä ja tutvussamisegä piämiselt Kodavere Pärimuskeskus nii Peipsi-jääre valla, kõhalike murrakukõnelejäte ku erineväte partnerite abiga. Kodavere kiälele antasse uugu juure Kodavere Kiäle Kuali pidämisegä, egäuassasse lassele mõeldud

kiäleluagritegä ning Pärimuskeskuse tüütubade läbi viimisegä ja kiälenäituse tutvussamisegä. Pärimuskeskus, mes asub Pala külan, uatab küllä Kodavere kiäle ja pärimuse uvilisi!

Veeränd Eestit ühendäs õma nõu ja jõu Euroopa kultuuripiälinnä nimel.

Kokko 20 Lõõna-Eesti õmavalitsuss tiäväd rahvale erisuguseid sündmuseid ning kõneleväd õma Ellojäämise Kunsside lugu.

Euroopa kultuuripiälinnä kõrraldavad: : Antsla vald, Elva vald, Kambja vald, Kanepi vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Otepää vald, Peipsi-jääre vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpinä vald, Setomua vald, Tartu linn, Tartu vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljändi linn, Võru linn ja Võru vald.

Lõuna-Eesti kaart