Vastused leiame üheskoos üles 27. mail toimuval Lõuna-Eesti Kultuurikompassil!

Lugude jutustamine (storytelling) on üks mõjusamaid viise, mille abil kütkestavaid emotsioone luues külalisi ja publikut ennast kuulama panna. Lood tekitavad emotsioone ja viimased mõjutavad inimesi, kes mõistavad tänu intrigeerivatele lugudele paremini Sinu sündmust, programmi või organisatsiooni olemust.

Haaratud kuulajad mõistavad tänu lugudele sinule olulisi väärtushinnanguid ja lasevad end sündmusel, teenusel ja mõtteviisil kaasa haarata. Lugude jutustamine toimub erinevate kanalite, vahendite ja meetodite kaudu. Lugudel on lisaks laiem tasand – ka meie suhtumine, väärtushinnangud ja argipraktikad räägivad meist lugu.
Luukõnõlõminõ (inglüse keelen storytelling) om üts kõgõ tegüsämb viis, kuis küläliisi ja publikut hinnäst kullõma panda ja miildejäävit tundit luvva. Luu’ tekütäse inemiisin mõttit ja nii saava nä parõmbahe arvu su sündmüse, programmi vai organisatsiooni säsüst. Terädse kullõja mõistva luu kaudu sullõ tähtsit asju ja laskva hinnäst üten haarda. Lukõ saa jutusta egäsugutsin kotussin ja tuus saa pruuki esi abiliisi ja muudõ. Lukõl om ka laemb põhi – mi suhtuminõ, väärtüse ja egäpäävätegemise kõnõlõsõ luku meist.
Jutussidõ ajaminõ mõotas kõgõ parebahe ja lihtsabahe kullõjit. Jutussidõh om jutusõajajat hinnäst, hindä tundmisi, läbielämisi ja nuu’ mõosõ’ ka’ külälisilõ ja joudva’ kullõjidõ süämehe. Läbi jutussidõ saat parebahe umma sündmüist, programmi vai organisatsiooni olõkit tutvast tetä’. Haarõt kullõja’ mõistva’ teno jutussidõlõ sullõ tähtsit väärtüshinnangit ja laskva’ hinnäst wündmüsel, teenüsel ja mõttõviiel üteh haarta’. Jutussidõ ajaminõ om läbi mitmidõ kanalidõ, abimiihi ja meetodidõ. Jutussidõl om laep tagamaa – ka’ mi arvaminõ, väärtüshinnangu’ ja argipraktika’ kõnõlõsõ’ meist jutussit.

Foorumil leiame vastuseid küsimustele: Kuidas luua kompaktne, eristuv ja lummav lugu? Kuidas jutustada oma sündmuse, oma maakonna, valla või küla lugu? Kuidas luua lugu meie oma kultuuripärandist ja seda lugu kaasahaaravalt ja meeldejäävalt jutustada? Millele tähelepanu pöörata, et Lõuna-Eesti elamuste ja lugudega olla osa Eesti suurest loost?

Foorumil lövvämi vastussit sändsile küsümüisile: Kuis luvva tävveline, esimuudu ja köütvä lugu? Kuis jutusta uma sündmüse, maakunna, valla vai külä luku? Kuis luvva luku mi umast kultuuriperändüsest ja kuis kõnõlda tuud nii, et tuu köüdässi ja jäässi miilde? Midä silmän pitä, ku tahami, et Lõuna-Eesti elämüse ja luu olõssi osa suurõst Eesti luust?
Kokkutulõkil saat vastusõ’ küüsümisilõ: Kuvvamuudu luvva’ ütine, tõistsagamanõ ja miildejääv jutus? Kuvvamuudu kõnõlda’ eishindä luku, uma maakunna, valla vai külä luku? Kuvvamuudu luvva’ jutus mi umast kultuuriperändist ja tuud ütehaardvalt ja miildejäävält kõnõlda’? Mindä tähele panda’, õt Lõunõ-Eesti läbielämisi ja jutussidõga’ olla’ üts jago Eesti suurõst jutusõst?

Esinevad: Anneli Ott (Kultuuriministeerium), Heili Klandorf-Järvsoo (EAS), Eda Veeroja (Mooska suitsusaunatalu), Siret Campbell (Drakadeemia), Margus Timmo (Setomaa Liit),  Edina Csüllög (FUFF), Aigi Young ja Kadri Moppel (KYLAS). Esinejate nimekiri täieneb.
Foorumi arutelujuhid on Annela Laaneots (SA Tartu 2024) ja Kristi Vals (SA Võrumaa Arenduskeskus).

Lisainfo:
Heigo Teder, foorumi peakorraldaja
heigo.teder@tartu2024.ee

Teksti tõlkisid Õie Sarv (seto) ja Triinu Laan (võro).

Osale, vaata otseülekannet ja küsi esinejatelt küsimusi virtuaalselt:

Mis on Kultuurikompass?

Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate programm Kultuurikompass kutsub kultuurikorraldajaid ja loojaid, ent ka loov- ja sotsiaalseid ettevõtjaid üksteiselt õppima, sest teadmiste ja kogemuste vahetamine teeb Tartut ning Lõuna-Eestit rikkamaks. Kultuurikompassi programmi sündmusi - foorumeid ja seminare - korraldab sihtasutus Tartu 2024 koostöös Tartu linnavalitsuse ja partneritega Tartust ja Lõuna-Eestist. Esimene Kultuurikompassi foorum toimus jaanuaris 2019 ning käesoleva aasta lõpuks on toimunud lisaks kahele rahvusvahelisele foorumile, kuus tavalist ja kaks seminari.