Tartu koos Lõuna-Eesti omavalitsustega on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn. Samal aastal kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit ka Austria linn Bad Ischl (koos Salzkammerguti piirkonnaga) ja Norra linn Bodø (koos Nordlandi maakonnaga).

Euroopa kultuuripealinna tiitli kandmine on Tartu ja teiste Lõuna-Eesti omavalitsuste suurim valdkondadevaheline koostööprojekt ning Eesti 2024. aasta tippsündmus. Selleks valmistumine on mitme aasta pikkune teekond ning tiitliaastast kujuneb kõrghetk, mis hõlmab vähemalt neli aastat ette valmistatud kultuuri-, kunsti-, haridus- ja turundusprogrammi.

Tartu võitis Euroopa kultuuripealinna tiitli kontseptsiooniga Ellujäämise Kunstid. Kontseptsiooni avab valmiv kultuuri- ja haridusprogramm, mille projektid ja suursündmused jagunevad kolme liini vahel: Elu ja Keskkond, Inimene ja Oskused ning Omapära ja Euroopa.

Ellujäämise kunstid

Euroopa kultuuripealinna kontseptsioon Ellujäämise Kunstid on Tartu ja ülejäänud Lõuna-Eesti tulevikunägemus, mis väärtustab senisest enam loodust inimsuses, inimsust kunstides, kunste Euroopas ja Euroopat maailmas.

Kontseptsioonis Ellujäämise Kunstid kajastuvatest väärtushinnangutest ja tegevussuundadest on kesksel kohal
 • loodushoidlik linna- ja maakultuur, 
 • haritus ja leidlikkus, 
 • kehaline ja vaimne tervis, 
 • põlvkondade koosloome, 
 • paikkondlike omapärade esiletoomine, 
 • kriitiline ärksameelsus ning 
 • regionaalne ja rahvusvaheline valdkondadevaheline koostöö.

Mis on Euroopa kultuuripealinn?
Alates 1985. aastast on paljud Euroopa linnad (mõnikord kaasates ka oma regiooni) kandnud Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Tegemist on Euroopa Liidu ühe kõige olulisema ja järjepidevama ettevõtmisega kultuurivaldkonnas.

Euroopa kultuuripealinnaks olemine avaldab korraldavale linnale ja kogu piirkonnale suurt majanduslikku mõju. Edukaimatel juhtudel on iga tegevuseelarvesse paigutatud euro toonud piirkonnale tulu 5‒6 eurot, seda tänu lisainvesteeringutele, kaasrahastusele, piirkonna maine kasvule ja seda külastavatele turistidele. Varasemate andmete põhjal hinnates on tõenäoline, et Tartu 2024. aasta programmi sündmused võivad saada kuni miljon külastust.

2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tegevused on kavandatud toetama Tartu ja ülejäänud Lõuna-Eesti
 • rahvusvahelise tuntuse kasvu, 
 • elanikkonna kultuurist osa saamise võimaluste ja heaolu paranemist, 
 • ettevõtluse edendamist, 
 • põlvkondadevahelise kultuurisideme tugevdamist, 
 • noorte eneseteostusvõimaluste avardamist, 
 • inspireeriva ja jätkusuutliku linnaruumi ja maapiirkondade arendamist, 
 • valdkondadevahelise koostöö tegemist 
 • ning rahvusvahelist võrgustumist.

Euroopa kultuuripealinnu valib ja seirab rahvusvaheline sõltumatu eksperdikomisjon. Euroopa Liidu institutsioonide kokku kutsutud eksperdid ootavad tiitlikandjalt kunstilist kontseptsiooni ja seda avavaid projekte, programmi korraldamise, finantseerimise ja turundamisega seotud kavasid ning tõendeid programmi elluviimise suutlikkuse kohta.

28. augustil 2019 nimetas kultuuripealinnade eksperdikomisjon 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu koos Lõuna-Eestiga. Edaspidi hindab komisjon Sihtasutuse Tartu 2024 meeskonna ettevalmistustöid ja otsustab seire käigus, kas määrata Tartule ka 1,5 miljoni euro suurune Melina Mercouri preemia.

Sihtasutus Tartu 2024

Euroopa kultuuripealinna programmi ettevalmistamist ja elluviimist koordineerib SA Tartu 2024. SA Tartu 2024 asutati Tartu linnavolikogu 5. detsembri 2019. aasta otsusega.

SA Tartu 2024 ülesanded on Tartu kui Euroopa kultuuripealinna kultuuri-, turundus- ja kommunikatsiooniprogrammi ettevalmistamine, selle elluviimine ja rahastamine ning seire teostamine koos partneritega Eestist ja välismaalt, nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist.

SA Tartu 2024 praegusteks ja tulevasteks koostööpartneriteks on Eesti riik, kohalikud omavalitsustega ja nende asutused, samuti üldharidusasutused ja ülikoolid, kultuuri- ja mäluasutused, loomemajandusettevõtted ja loovisikud, turismisektor, meedia, kogukonnaliikumised ja paljud teised.

SA Tartu 2024 nõukogus on viis liiget: Lemmit Kaplinski (esindab Tartu linnavolikogu), Kalmar Kurs (esindab Kultuuriministeeriumi), Urmas Klaas (nõukogu esimees, esindab Tartu linnavalitsust), Anneli Saro (esindab Tartus asuvaid ülikoole), Tiit Toots (esindab Lõuna-Eesti omavalitsusi).

SA Tartu 2024 juhatus on üheliikmeline. 

SA Tartu 2024 tegevus jaotub kolme valdkonna vahel: kultuuri- ja haridusprogramm (valdkonda juhib programmikoordinaator Erni Kask), teabe- ja turundusvaldkond (juhib Kalle Paas) ning finants- ja haldusvaldkond (juhib finantsjuht Toomas Peterson). Lõuna-Eesti koostöö kuulub sihtasutuse juhi otsealluvusse (koordinaator Annela Laaneots).

Lõuna-Eesti koostöö


Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna programmi viib ellu Tartu linn koos kõigi temaga kandideerinud 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega: Antsla vald, Elva vald, Kambja vald, Kanepi vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Otepää vald, Peipsiääre vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald, Setomaa vald, Tartu vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljandi linn, Võru linn ja Võru vald.

Tartu linna ja Lõuna-Eesti koostöö 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks saamise nimel algas 2018. aastal. 2019. aasta aprillis allkirjastasid Tartu linn ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust hea tahte lepingu, millega kinnitati koostöösoov. Sama aasta lõpust kuulub omavalitsuste esindaja ka SA Tartu 2024 nõukogusse.

Pärast Euroopa kultuuripealinna tiitli võitmist hääletasid 2020. aasta sügisel ja 2021. aasta alguses 19 Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogud (Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonnast ning Viljandi linnast) koostöölepingu üle, mille eesmärk on tagada Euroopa kultuuripealinna programmi põhjalik ettevalmistamine ja elluviimine kogu regioonis. Koostöölepingus on sätestatud kultuuripealinna programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted aastateks 2021–2025. Koostöölepingu kiitsid heaks kõigi koos Tartuga Euroopa kultuuripealinna tiitlile kandideerinud Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogud ning leping allkirjastati 2021. aasta jaanuaris.

Olulisemad tegevussuunad 2021. aastal

 • Selgub esimene osa Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ametlikust programmist. 32 projekti hõlmav ja terve aasta kestnud arendustöö jõuab lõpule 2021. aasta juunis. Aasta teises pooles sõlmitakse ametlikku programmi kaasatavate projektidega produktsioonilepingud.
 • Algavad ettevalmistused lisaprogrammi taotlusvooruks, sh regionaalseks projektitaotlusvooruks, et täiendada ametlikku Tartu 2024 kultuuriprogrammi. Taotlejatele mõeldud koolitused toimuvad 2021. aasta teises pooles, taotlusvoor on planeeritud 2022. aasta algusesse.
 • Töötatakse välja Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 programmi keskkonnastrateegia ja juhendid. Strateegiat esitleti 2021. aasta kevadel.
 • Jätkub Tartu 2024 vabatahtlike kandideerimisvoor.
 • Koostöös haridus- ja kultuurivaldkonna partneritega hakatakse kujundama kultuuri- ja haridusprogrammi haridust puudutavat osa.
 • Jätkub Kultuurikompassi foorumite korraldamine ja arendamine koostöös Tartu linnavalitsusega ja Lõuna-Eesti maakondlike arenduskeskustega. Eesmärk on parandada kultuurikorraldajate teadmisi ning vahetada kultuurikorraldusalaseid kogemusi. Lisainfo: www.tartu2024.ee/kultuurikompass.
 • Hakatakse edendama koostööd riiklike ja rahvusvaheliste partneritega, kelle panus ja osalus on kultuuripealinna programmi õnnestumisel oluline. Sõnastatakse ühised huvid ja eesmärgid ning koostatakse tegevuskavad. SA Tartu 2024 loob ja arendab koostöösuhteid era- ja avalik-õigusliku meedia partneritega.
 • Jätkatakse Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 programmi tutvustamist nii Eestis kui ka lähiriikides. Kontseptsiooni Ellujäämise Kunstid tutvustatakse Tartus ja mujal Lõuna-Eestis mitmesuguste kampaaniate ja sihtrühmapõhiste tegevuste kaudu. 2021. aasta strateegiline eesmärk kommunikatsiooni alal on panna alus eri huvipooltest koosnevale koostööpartnerite võrgustikule, luua neile tööriistad ja pakkuda järjepidevalt infot, et nad saaksid Tartu 2024 lugu edasi rääkida.
 • Jätkuvad Lõuna-Eesti omavalitsustega kokku lepitud Euroopa kultuuripealinna sündmusi ettevalmistavad tegevused.

Lisainfo
www.tartu2024.ee
www.facebook.com/Tartu2024
www.instagram.com/Tartu2024
www.twitter.com/Tartu2024 (inglise keeles)

Faktilehe koostas:
Krõõt Filippov
Kommunikatsioonijuht / Communications Manager
SA Tartu 2024 / Tartu 2024 European Capital of Culture
Tel: +372 58 174 399
E-post: kroot.filippov@tartu2024.ee